Logo Consensus

Strona główna
Zakres działania
Nasza oferta
O nas
Nasze licencje
Siedziba firmy
Kontakt z nami
Akty prawne
Zdjęcia Ełku
Strony o Ełku
Nasze wspólnoty

Nasze usługi obejmują m.in.:

- zarządzanie kamienicami (budynki biurowe, mieszkalne i inne),

- zarządzanie lokalami biurowymi, handlowymi, mieszkalnymi na czynszu regulowanym, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządzanie obiektami komercyjnymi,

-zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa.

Pamiętamy, że właściciel jest klientem i zleceniodawcą, osobą mającą najważniejszy i decydujący głos we wszystkich działaniach związanych z jego nieruchomością.

Do obowiązków Zarządcy należeć będzie:

 - prowadzenie ewidencji właścicieli lokali i ich aktualizowanie,

 - prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej     wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

 - zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących   jej wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego,

 - zapewnienie utrzymania w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością i innych terenów, jeżeli obowiązek taki wynika z zawartych umów bądź z postanowień ustaw; do obowiązków Zarządcy należy zawieranie umów związanych z realizacją tego zadania poprzez angażowanie dozorcy lub wybór innej formy działania,

 - zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i odprowadzenie ścieków oraz wywozu nieczystości i innych mediów związanych z daną nieruchomością,

 - zapewnienie świadczenia usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,

 - zapewnienie i nadzór nad wykonywaniem bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywanie napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, podgrzania ciepłej wody, domofonu, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, zapewnienie pogotowia technicznego,

 - zapewnienie usunięcia usunięcia awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach,

 - ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej,

 - opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez, właścicieli poszczególnych lokali,

 - zawieranie umów o dostawy, roboty bądź usługi, związane z wykonywaniem czynności zarządzania, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,

 - prowadzenie odpowiedniej księgowości,

 - uzyskanie numeru REGON, NIP oraz otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty i dokonywanie rozliczeń kosztów zarządu nieruchomością wspólną poprzez rachunek bankowy, reprezentowanie Wspólnoty przed Urzędem Statystycznym, Skarbowym i Bankiem,

 - otwarcie odrębnego konta bankowego dla funduszu remontowego,

 - przygotowywanie projektu planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu - w tym przychodów i wydatków z funduszu remontowego Wspólnoty Mieszkaniowej,

 - przygotowywanie rozliczeń planu gospodarczego - w tym rozliczeń funduszu remontowego,

 - przygotowywanie i obsługa zebrania rocznego wspólnoty mieszkaniowej, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego dla wspólnoty mieszkaniowej przed terminem zebrania sprawozdawczego, w tym rozliczanie zaliczek z tytułu kosztów zarządu nieruchomością wspólną  wg stanu na 31 grudnia każdego roku,

 - pobieranie należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości,

 - wynajmowanie pomieszczeń w nieruchomości wspólnej, o ile na ten cel były przeznaczone przez Wspólnotę,

 - wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali - dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej.