Strona główna
Zakres działania
Nasza oferta
O nas
Nasze licencje
Siedziba firmy
Kontakt z nami
Akty prawne
Zdjęcia Ełku
Strony o Ełku
Nasze wspólnoty

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ:


Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, w tym bieżącego administrowania nieruchomością, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.

W rękach Zarządu nieruchomości pozostają wiążące się z tym decyzje.


CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z TECHNICZNYM UTRZYMANIEM NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

·       Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

·       Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;

·       Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości;

·       Kontrola nad utrzymaniem w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

·       Kontrola nad pracą firm odpowiedzialnych za konserwacje instalacji technicznych w budynku;

·       Kontrola nad innymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości;

·       Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;

·       Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości.

 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ I JEJ CZŁONKÓW

·       Protokolarne przejęcie nieruchomości;

·       Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie ewidencji właścicieli lokali;

·       Nadzór nad opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnych, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali;

·       Monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną;

·       Przygotowywanie i obsługa zebrań wspólnot mieszkaniowych;

·       Analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości;

·       Analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;

·       Analizowanie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości oraz doradztwo w w/w zakresie;

·       Przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

·       Porady prawne związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości wspólnej w podstawowym zakresie.

 

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKOWĄ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

·       Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i stosownymi uchwałami;

·       Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo-finansowych) i korekt tych planów;

·       Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;

·       Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;

·       Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

·       Przygotowywanie  informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;

·       Analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

·       Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów (odczyty liczników oraz rozliczanie kosztów zużytych mediów odbywałyby się w ustalonych odstępach czasu) , funduszu remontowego;

·       Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych lub pomocy społecznej;

·       Obsługa związana z bankiem i pocztą.

 

INNE USŁUGI NA ZLECENIE:
Poniżej pragniemy przedstawić Państwu specyfikację niektórych czynności, które można nam zlecić niezależnie od wszystkich innych usług tzn. nie musimy administrować ani zarządzać, aby móc np.: zapewnić obsługę rachunkową.


OBSŁUGA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI:
Oferujemy współpracę w zakresie obsługi formalno-prawnej nieruchomości. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu jesteśmy w stanie sprostać wielu zadaniom i problemom, jakie stoją przed Właścicielami Nieruchomości.

OBSŁUGA RACHUNKOWA MIESZCZĄCA SIĘ W RAMACH ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI:

·       Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

·       Przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo - finansowych) i korekt tych planów;

·       Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał Wspólnoty;

·       Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;

·       Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

·       Przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach;

·       Analizowanie, windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości;

·       Rozliczanie z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego;

·       Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali;

 

PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI W ZARZĄDZANIE:
Wariant ten skierowany jest do Wspólnot, które nie mają uporządkowanych kilku lub wszystkich aspektów związanych z przejęciem nieruchomości od gminy, dewelopera lub byłego administratora. Należy przez to rozumieć braki w dokumentacji technicznej i prawnej, błędne lub nieaktualne wersje tychże dokumentów. Uporządkowanie stanu technicznego i prawnego potwierdzonego odpowiednimi dokumentami dokonuje się raz w ciągu całego życia danej nieruchomości. Jednocześnie z punktu widzenia Zarządu Wspólnoty powinno stanowić podstawę normalnego, bieżącego jej funkcjonowania i składa się z:

·       Uzgodnienia z byłym administratorem lub zarządcą trybu przejęcia nieruchomości ;

·       Weryfikacji stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach;

·       Zebrania i aktualizacji aktów notarialnych ;

·       Analizy stanu wszystkich wymaganych dokumentów oraz zlecania i egzekwowania ich uzupełnienia, w tym między innymi:

·       dokumentacji technicznej budynku

·       instrukcji obsługi i eksploatacji

·       decyzji urzędu o dopuszczeniu budynku do użytkowania

·       aktualnych protokołów przeglądów technicznych

·       ksiąg obiektu budowlanego

·       dokumentacji administracyjnej

·       dokumentacji eksploatacyjnej

·       dokumentacji finansowej

·       innych.

·       Przejęcia spraw w toku i ich dokumentacji (prace remontowe itd.) ;

·       Weryfikacji podpisanych umów.

 

DORADZTWO:
Jest to usługa skierowana do wszystkich właścicieli, współwłaścicieli bądź użytkowników nieruchomości. Naszym celem jest zapewnienie kompetentnej, obiektywnej i profesjonalnej informacji w zakresie zarządzania, obsługi rachunkowej i innych aspektów związanych z nieruchomościami.
Jesteśmy pewni, że uda nam się znaleźć rozwiązania wielu różnych problemów i sprostać rozmaitym okolicznościom.

 

ORGANIZACJA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZEJĘTEJ W ZARZĄDZANIE:
Wspólnota Mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, a oferowana przez nas usługa ma na celu sformalizowanie jej istnienia i obejmuje

·       wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji Regon

·       wystąpienie o nadanie numeru identyfikacji NIP

·       utworzenie rachunku bankowego Wspólnoty Mieszkaniowej

·       stworzenie pierwszego budżetu i podstawowych uchwał.

 

Umowę zarządzania (nie administrowania) nieruchomością można zawrzeć z osobą legitymującą się ważną licencją zarządcy nieruchomości oraz odpowiednią polisą ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania czynności zarządcy.

We wspólnotach mieszkaniowych, w których wybrany Zarząd zlecił umową czynności administrowania danej firmie (lub osobie) nie posiadającej właściwych uprawnień - umowę taką można uznać za nieważną.

Zniesienie domniemania ważności takich umów może nastąpić przez porozumienie stron, które umowę zawarły (na piśmie).

Sprawy te reguluje znowelizowana z dniem 22 września 2004 r. ustawa o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z w/w ustawą, osobom działającym bez wymaganych licencji lub uprawnień grozi grzywna, ograniczenie wolności lub areszt (wcześniej jedyną karą była grzywna do 5.000 zł).

Z rynku muszą zniknąć tzw. administratorzy, czyli firmy, które dotychczas wykonywały prawie to samo, co zarządcy nieruchomości, ale bez uzyskiwania licencji.

 

Oferując profesjonalną usługę zarządzania nieruchomościami, proponujemy Państwu pomoc w zorganizowaniu procedury ZMIANY ZARZĄDCY, w szczególności:

·       zorganizowanie zebrania Wspólnoty celem podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie;

·       w wyniku podjętych decyzji deklarujemy udział w przejęciu nieruchomości od dotychczasowego administratora (sporządzenie wzoru wypowiedzenia umowy o administrowanie, przejęcie dokumentacji księgowej, technicznej - łącznie z wystąpieniem do dotychczasowego właściciela o uzupełnienie brakującej dokumentacji zgodnie z art. 2 ust. 6 i art. 29 podpunkt 1 ust. 1c i 1d ustawy z dnia 24.06.1994r. o własności lokali /Dz. U. z 2000r. Nr 80 poz. 903/);

·       zawarcie nowych umów z dostawcami mediów i firmami świadczącymi usługi na rzecz wspólnoty;

·       pomoc w zredagowaniu wzoru wypowiedzenia umowy o administrowanie/ zarządzanie, wzoru wypowiedzenia umowy z powodu jej nieważności z trybem natychmiastowym w drodze porozumienia stron.